Skuldsanering

Skuldsanering

Majoriteten av oss har skulder, stora som små. Det kan komma ifrån att man har köpt en för dyr bostad, till att man har tagit för många små lån. De flesta betalar dock av skulderna i god tid och riskerar inga påföljder. Vissa missköter dock sina åtaganden och hamnar hos Kronofogden.

Skickas ditt ärende vidare till Kronofogden befinner du dig i en allvarlig situation. En skuld som hamnat hos Kronofogden måste betalas så fort som möjligt. Vi kommer dock ge dig all information du behöver om Kronofogden och ge dig råd samt vägledning om hur du undviker att hamna hos Kronofogden. I värsta fall kan du dock få skuldsanering, vilket vi kommer beröra och reda ut vad det innebär.

Till sist tar vi även upp andra alternativ till hjälp om man befinner sig i ekonomiskt trångmål, så som ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd.

Har du en skuld ska denna regleras senast på förfallodatumet. Detta är det grundläggande kravet som ställs på dig som gäldenär, alltså på dig som har en skuld att reglera. Är du oförmögen att betala skulden på utsatt datum får du i regel en betalningspåminnelse som består av det ursprungliga fakturabeloppet samt en påminnelseavgift, dessutom ett nytt framtida förfallodatum.

Underlåter du att betala denna påminnelse så kommer du i de flesta fall att erhålla en ny betalningspåminnelse med ett ännu högre belopp. Har du inte möjlighet att betala den här heller så kommer ditt ärende att skickas till Kronofogden.

Kronofogden är den myndighet i Sverige som arbetar med skulder. Till Kronofogden skickas de ärenden som inte klarats upp av Inkassoföretag. Inkassoföretagen är oftast de företag som har hand om betalningspåminnelser. Detta är privata företag och är inte involverade i staten på något sätt.

När ärendet skickats till Kronofogden så får du en betalningsanmärkning. I vissa fall kan man bli bevlijad snabblån med betalningsanmärkningar, men det är något som endast bör användas i absolut nödfall.

Skuldsanering kan alltså fungera som en sista utväg för privatpersoner och företagare som inte ser någon möjlighet att kunna betala tillbaka sina skulder. Det kan handla om privatpersoner som har en mycket stor skuldbörda och en mycket liten betalningsförmåga eller enskilda näringsidkare som till följd av företagande har hamnat i betydande ekonomiska svårigheter.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering kan ses som en sista utväg för en svårt skuldsatt person. Kronofogden är den myndighet som kan avgöra huruvida en person kan få skuldsanering eller ej. Skuldsanering är inte en typ av försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Istället är skuldsanering ett sätt att helt enkelt skära ner dina skulder successivt och under en längre period. Dessutom skrivs en del av dina skulder av helt och hållet.

Det är upp till den skuldsatte personen att själv ansöka om skuldsanering. Det finns två typer skuldsanering. Dels vanlig skuldsanering för dig som privatperson och dels skuldsanering för företagare. Du ansöker om en av dessa former hos Kronofogden via deras hemsida eller genom att fylla i blanketten för skuldsanering och skicka in den till dem. Information om hur du ansöker hittar du här.

Vad innebär skuldsanering i praktiken?

Har en ansökan om skuldsanering kommit in till Kronofogden så ser Kronofogden över din situation och återkommer till dig med ett första, preliminärt beslut om huruvida du ska beviljas skuldsanering eller ej. Notera dock att detta är just preliminärt, det är alltså inget definitivt beslut och det kan komma att ändras. Anledningen till att det är just preliminärt är för att Kronofogden, efter att beslutet lämnats, tar kontakt med de berörda borgenärerna, alltså de personerna som har en eller flera fordringar (skulder) på gäldenären.

Kronofogden ger borgenärerna ett förslag till hur mycket skulderna bör sättas ned sett till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Detta förslag är dock inte öppet för förhandling i någon större utsträckning. Skulle en borgenär vägra den föreslagna skuldsaneringen så kan Kronofogden fortfarande driva igenom den. Borgenären ges dock möjlighet att överklaga det föreslagna beslutet till tingsrätten. Efter att Kronofogden tagit beslutet erhåller gäldenären ett definitivt beslut och skuldsaneringen kan inledas.

Skulle gäldenären få avslag på din ansökan skuldsanering har denne möjlighet att överklaga beslutet hos första instans i allmän domstol, alltså hos tingsrätten. I samband med avslaget kommer den skuldsatte också få en motivering från Kronofogden om varför denne nekas skuldsanering samt information om när han/hon kan ha möjlighet att söka om skuldsanering i framtiden. Beviljas gäldenären skuldsanering så kommer processen inledas inom kort. Beroende på hur de personliga och ekonomiska förhållandena ser ut så kan omfattningen av skuldsaneringen variera i grad.

Generellt sett så skrivs skulderna av till viss del. Av den del som kvarstår efter avskrivningen så läggs en betalningsplan upp. Normalt sträcker sig betalningsplanen över fem år. Under tiden som skulderna betalas av kommer den skuldsatte att tillåtas behålla en tillräckligt stor del av sina ekonomiska medel för att åtminstone leva på existensminimum, vilket i nuläget är 4814 kronor. Resterande del ska gå till att betala av skulder. Efter dessa fem år ska du sedermera vara skuldfri och skuldsaneringen är således avslutad.

Värt att notera är dock att det endast är de skulder som var befintliga vid beslut om skuldsanering som också ingår i saneringen. Avbetalningen omfattar inte skulder som uppkommer därefter. Skulle gäldenären dra på sig skulder som uppstår efter att beslut om skuldsanering togs så måste gäldenären således betala av dessa skulder med pengarna denne får behålla för att kunna leva på existensminimum. Eftersom detta belopp är otroligt lågt så finns det i stort sett inget utrymme för gäldenären att spendera pengar på någonting annat än det absolut mest nödvändiga.

Vem kan ansöka?

Vem som helst har möjlighet att ansöka om skuldsanering. Däremot blir långt ifrån alla beviljade detta. För att din ansökan om skuldsanering ska beviljas så måste du ha en extremt ansträngd ekonomi. Att ha skulder av det större slaget och en begränsad betalningsförmåga via löneinkomster, bidrag, med mera, är således inte tillräckliga skäl för att bli beviljad skuldsanering. För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att situationen är prekär och att den sökande kan betraktas som livstidsgäldenär, det vill säga en person som saknar reella möjligheter att någonsin bli skuldfri.

I skuldsaneringslagen uttrycks detta på följande sätt (7 § Skuldsaneringslag (2016:675)).

Skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens).

Ett annat rekvisit som ska vara uppfyllt är att den skuldsatte ska vara svensk medborgare och i övrigt ha de flesta av sina ”huvudsakliga intressen” i Sverige. Med detta menas till exempel att den sökande ska ha inkomst i landet eller äga en bostad på svensk mark.

Det finns också ett tredje rekvisit och det handlar om skälighet. Kronofogden ska bedöma hur den sökande har kommit att hamna i den nuvarande situationen och vad han eller hon har gjort för att få ordning på det prekära läget. I praktiken vill Kronofogden se att åtminstone en del av skulderna har uppkommit av händelser helt eller delvis utanför den skuldsattes kontroll samt att den skuldsatte visar en reell vilja att genomgå skuldsaneringsprocessen.

Uppfyller en person de ovan nämnda rekvisiten kan alltså skuldsanering bli aktuellt. Som du förstår ska det dock mycket till för att en situation ska betraktas som så pass extrem och allvarlig för att en gäldenär ska bli beviljad skuldsanering. Det finns med andra ord inget självändamål att sträva mot skuldsanering, utan det ska ses som en sista utväg. Istället för att fokusera på skuldsanering finns det faktiskt annan hjälp du kan få om du befinner dig i en svår situation.

Ekonomiskt bistånd

Befinner du dig i ekonomiskt trångmål, men inte i en så pass allvarlig situation att du blir beviljad skuldsanering så finns det andra alternativ till hjälp. Ett tillvägagångssätt kan till exempel vara att söka om ekonomiskt bistånd. Att ansöka om ekonomiskt bistånd kan vara ett klokt sätt att förhindra sin prekära ekonomiska situation att förvärras. Precis som vi skrev här ovan i texten så är skuldsanering något som ska undvikas till möjligaste mån. Det är därför en god idé att försöka rädda sin ekonomi innan skuldsanering kommer på tal.

Ekonomiskt bistånd kan omfatta flera olika saker. Du ansöker om ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen som är ansvarig myndighet för detta. Kronofogden är således inte involverad i den här typen av ekonomisk hjälp. Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar. Dels är det försörjningsstöd och dels är det bistånd för livsföringen i övrigt.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd innefattar de vardagliga kostnaderna som ett hushåll har så som mat, kläder, boende och så vidare. Riksnormen för försörjningsstöd omfattar och stadgar vilka kostnader som anses vara skäliga för ett hushåll och således hur stort det ekonomiska biståndet ska bli. Detta beror på många faktorer så som hur många personer som ingår i hushållet, åldern på personerna i hushållet, samt personliga och gemensamma hushållskostnader. Utifrån dessa parametrar avgörs sedan hur stort det ekonomiska biståndet – alltså hushållets försörjningsstöd – ska bli. Med andra ord går det inte att ge ett definitivt besked om nivån för ditt försörjningsstöd. Klart är dock att du har möjlighet att erhålla ett visst ekonomiskt bistånd om du har en ansträngd ekonomi.

Genom att få försörjningsstöd så förbättrar du dina ekonomiska förutsättningar och undviker att hamna på ruinens brant, vilket i många fall är synonymt med skuldsanering.

Sammanfattningsvis

Trots att skuldsanering på förhand kan låta som ett bekvämt sätt att bli kvitt sina skulder så är det allt annat än det. Skuldsanering bör ses som den sista utvägen när det inte längre finns några andra möjligheter att rädda sin ekonomi. Att bli beviljad skuldsanering innebär visserligen att du kommer att bli kvitt dina skulder genom en femårig avbetalningsplan, men det innebär också att du kommer leva på existensminimum under dessa fem år. Med andra ord är det allt annat än eftersträvansvärt att nå den här punkten av ekonomisk kollaps.

För att förebygga att sådan händer kan du söka hjälp i form av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar. De två delarna är försörjningsstöd samt bistånd för livsföringen i övrigt. Med hjälp av denna typ av ekonomiskt bistånd bör du förhoppningsvis kunna förbättra din situation avsevärt.

Har du en tillfällig nedgång i din ekonomi som du vet kommer förbättras inom en snar framtid så finns det mer effektiva sätt att förändra situationen än ekonomiskt bistånd. Med ett mindre lån kan du förändra en negativ ekonomisk situation. Vi vill dock poängtera att du bör agera med försiktighet när du lånar pengar med en ansträngd ekonomi, men om du trots allt behöver ta ett lån rekommenderar vi dig att jämföra våra olika långivare mellan varandra. Följ i sådana fall länken nedan.

Jämför snabblån