Jens

Du kan alltid ångra ett snabblån

En konsument är alltid i underläge gentemot en näringsidkare. Den senare har mer information och mer erfarenhet och detta gör att konsumenten i lagens mening anses som ”skyddsvärd”. Detta gäller för i princip alla avtal, även för finansiella tjänster såsom lån.

Snabblån och andra typer av lån faller inom de grundläggande reglerna för konsumentskydd. Det finns faktiskt bara ett undantag, och det är bolån. En grundläggande del i konsumentskyddet är att den som tar ett lån ska kunna ångra avtalet. Någon orsak behöver man som låntagare aldrig presentera. Kanske behöver du inte lånet över huvud taget? Kanske upptäcker du att du inte behöver låna ett så stort belopp som du först trodde? Kanske dyker det upp ett bättre erbjudande med lägre ränta efter att du har kritat på låneavtalet?

Här är en kort presentation av vad som gäller för ångerrätt för snabblån, snabblån utan uc och andra konsumtionslån. För vidare information, kontakta gärna Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument eller konsumentrådgivaren i din kommun.

ånga ett snabblån

Så här säger lagen

Konsumentkreditlagen är den lagstiftning som reglerar utlåning från företag och banker till privatpersoner. Här finns i den 21:a paragrafen en bestämmelse om ångerrätt. Den lyder enligt det följande:

Konsumenten har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 22 § (ångerfrist).

Nyckelpunkterna i skrivningen är att ångerrätt kan åberopas inom 14 dagar genom att låntagaren meddelar långivaren att han eller hon vill frånträda avtalet. Långivaren är skyldig att godkänna detta krav. Eventuella avtal som på något sätt förhindrar låntagaren att ångra avtalet är ogiltiga.

Vilken är då den specifika dag som anges i den sista delen av paragrafen? Jo, det handlar om den dag då avtalet ingås, med andra ord dagen då du undertecknar avtalet. Om du signerar med bank-ID direkt på nätet börjar ångerfristen löpa precis i samma stund som du fyller i din kod. Skriver du under ett fysiskt skuldebrev (vanligast för privatlån) är det när du sätter pennan till pappret som ångerfristen börjar löpa.

Det spelar egentligen ingen roll vilken form meddelandet har. Det kan skickas via e-post, vanligt brev och även anmälas via telefon. E-post kan dock rekommenderas eftersom du då automatiskt sparar en digital kopia av meddelandet som bevis.

Sammanfattning:
Du kan ångra ett lån inom 14 dagar genom att skicka ett meddelande till långivaren. Denna rätt är absolut.

Vad händer om man ångrar ett lån?

Om meddelandet kommer långivaren tillhanda inom 14 dagar blir effekten att lånet i praktiken inte har kommit till stånd. Båda parter ska således betrakta lånet som icke existerande.

Den praktiska effekten av detta blir att låntagaren ska betala tillbaka lånet i sin helhet. Det finns en frist att uppmärksamma och den är på 30 dagar från att meddelandet skickades. Långivaren ska å sin sida betala tillbaka eventuella avgifter som debiterades med anledning av lånets uppkomst (till exempel uppläggningsavgifter).

När det gäller ränta på lånebeloppet finns dock en specialregel. Även om lånet egentligen inte existerar, har ju låntagaren haft tillgång till långivarens pengar. Detta faktum betyder att låntagaren är skyldig att betala ränta på beloppet. Räntan räknas från tidpunkten för utbetalningen av lånet till tidpunkten då återbetalningen kommer långivaren tillhanda.

För att förenkla hela processen har långivarna rutiner på plats för ångrade lån. Avräkningar görs automatiskt och som låntagare är det bara att betala vad långivaren begär.

Sammanfattning:
Om du ångrar lånet ska du betala tillbaka beloppet tillsammans med ränta. Eventuella avgifter ska dock dras av. Din återbetalning ska vara långivaren tillhanda inom 30 dagar.