Jens

Enklare att ansöka om skuldsanering

ny lag om skuldsanering

Riksdagen har nyligen klubbat igenom ny lagstiftning kring skuldsanering. Lagarna, som träder ikraft den 1 november, kommer att innebära stora förändringar både vad gäller hur ansökan ska gå till, hur handläggningen sker och hur betalningsschemat läggs upp.

Överlag kan vi säga att den nya lagstiftningen är mer generös mot de skuldsatta. Anledningen är att det är ett tydligt uttalat fokus från politikernas håll att överskuldsättning hos privatpersoner ska minskas och att fler ska kunna återgå till ett normalt ekonomiskt liv.

Nyheter i lagen om skuldsanering

Det är omfattande förändringar riksdagen har klubbat igenom och skuldsaneringslagen är i princip omarbetad från grunden. Principerna kring vem som kan beviljas skuldsanering samt vikten som läggs vid den sökandes egna ansträngningar kommer att vara desamma som tidigare, men i övrigt finns en lång rad nya regler.

En intressant nyhet är att det från och med den 1 november kommer att vara möjligt att ansöka om skuldsanering digitalt via Kronofogdens webbplats, detta för att öka tillgängligheten. Det är inte riktigt klart exakt hur tjänsten kommer att fungera, men det är väl inte helt otroligt att det kommer att gå att ansöka via BankID. En annan förändring vad gäller ansökan är att det inte kommer att vara samma tuffa krav på att man ska kunna precisera alla skulder i detalj redan vid ansökan.

En annan nyhet i lagstiftningen är att det blir enklare att sköta återbetalningen. Den som beviljas skuldsanering ska, enligt de nya reglerna, alltid betala till Kronofogden. Myndigheten betalar sedan i sin tur till fordringsägarna. Att notera är också att skuldsaneringen sätter igång omedelbart efter beviljande från Kronofogden.

När det gäller återbetalningen finns ett par ytterligare nyheter. För det första läggs två betalningsfria månader, nämligen juli och december, upp automatiskt i återbetalningsplanen. För det andra kan den nuvarande mer eller mindre obligatoriska femårsperioden kortas ned om det finns goda skäl härför.

Slutligen kan vi nämna att regleringen öppnar för att det ska vara möjligt att bli beviljad skuldsanering mer än en gång. Som det är nu, är det i princip omöjligt att ansöka en andra gång.