Kim Eriksson

Större kontroll av långivare med ny lag

Ny lag för säkrare smslånRegering och riskdag har successivt skärpt lagstiftningen när det gäller utlåning i form av konsumentkrediter på mindre belopp såsom till exempel snabblån de senaste åren. Den mest omfattande regleringen trädde i kraft i juli 2014 och den innebär långtgående skyldigheter för en långivare att verkligen säkerställa att den som ansöker om ett snabblån kan betala tillbaka lånet i sin helhet i rätt tid.

Lagstiftningen ger ett fullgott skydd för oss låntagare och effekterna sedan ikraftträdandet är tydliga. Bland annat kan noteras att antalet ärenden som hänvisades till Kronofogden 2015 minskade jämfört med 2014 och tidigare år, trots en ökad utlåning totalt sett.

För att lagstiftningen ska få full effekt krävs dock att den efterlevs till punkt och pricka. Det finns tyvärr en liten brist och den kommer regering och riksdag att åtgärda i en ny lag som förväntas träda i kraft den 1 juni i år.

Omedelbart stopp för kreditgivning

Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter anger klart och tydligt hur en långivare ska utföra kreditkontroll. Den stipulerar (tillsammans med preciseringar) vad som ska ske om Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet, upptäcker att lagen inte efterlevs. Principen är att Konsumentverket kan förbjuda en långivare att fortsätta med utlåningen om det upptäcks brister i kreditkontrollen. Detta förbud är förenat med vite och om långivaren inte åtgärdar bristerna kan Finansinspektionen dra in tillståndet. Emellertid börjar förbudet att gälla först när det av Konsumentverkets GD (Konsumentombudsmannen) undertecknade beslutet träder i kraft.

Från det att Konsumentverket tar beslut fram till det att beslutet faktiskt träder i kraft är konsumenterna relativt oskyddade och det vill regeringen ändra på. Därför har man efter en snabbutredning tagit fram propositionen Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning med förslag till ändringar i både lagen om viss verksamet med konsumentkrediter och konsumentkreditlagen. Den ändring som görs handlar om att Konsumentverkets beslut börjar gälla omedelbart och så fort bläcket har torkat på beslutsbrevet blir det alltså förbjudet för långivaren att fortsätta sin verksamhet.

Skulle en långivare fortsätta att bedriva utlåning utan att iaktta god kreditgivningssed och i strid mot Konsumentverkets beslut kommer Finansinspektionen snarast att återkalla tillståndet.