Kim Eriksson

Stora skillnader i ränta mellan kvinnor och män

Siffror från Finansinspektionen och låneförmedlaren Lendo visar att det är skillnader i vilken ränta som erbjuds kvinnor respektive män, när dessa ansöker om lån. Detta är ett genomgående trend i nästan hela landet – och i så många som 19 av 21 län betalar kvinnor i snitt högre ränta än män. Störst skillnad är det i Blekinge, där män har en snittränta på 9,72 % och kvinnor på 10,42 %.

Sett till Sverige i stort jämnar dock skillnaderna ut sig en hel del och genomsnittsräntan för män ligger då på 9,59 %, respektive 9,85 % för kvinnor. Istället för en skillnad på 0,77 procentenheter, som i Blekinge, blir skillnaden nationellt 0,26 procentenheter.

Det är endast i Stockholms län och Västernorrlands län som räntorna istället väger över till kvinnors fördel. I dessa län betalar kvinnor 0,01 respektive 0,15 procentenheter lägre ränta på lån än män. Vad beror egentligen dessa skillnader på?

Man och kvinna som får olika mycket i ränta

Flera bidragande faktorer till skillnaderna

Att det är skillnad i ränta mellan de olika könen beror på flera faktorer. En bidragande orsak till statistiken tros vara att kvinnor i större utsträckning än män handlar på kredit, vilket ofta ger högre räntekostnader. Män å andra sidan lånar istället oftare till exempelvis renoveringar och fordon – lån som vanligtvis ger en lägre ränta, eftersom det handlar om någon form av investering. 

En annan bidragande faktor är troligen att det finns uttalade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Detta beror till stor del på att män i större utsträckning arbetar inom högrisk-yrken, samtidigt som kvinnor istället väljer omsorgsyrken – där lönerna i många år har hamnat på efterkälken. Enligt siffror från Medlingsinstitutet ligger mäns löner i Sverige i snitt 10,7 % högre är kvinnors.

När du ansöker om ett lån sätts räntan i de allra flesta fall individuellt, vilket innebär att räntenivån bestäms utifrån din personliga återbetalningsförmåga. Det betyder att ju bättre inkomst du har i förhållande till din totala skuldsättning – desto bättre ränta på ditt nya lån kommer du också att få. Därför är det naturligtvis mer fördelaktigt att låna pengar ju högre inkomst du har.