Kim Eriksson

Svagare ekonomi gör att fler tvingas låna till utgifter

Som en följd av pandemin är det många människor världen över som har fått se sina inkomster minska, i många fall drastiskt – då många har förlorat sina jobb eller fått gå ned i arbetstid. I samband med detta är det allt fler som har svårt att få sin ekonomi att gå runt och den ekonomiska stressen i samhället har ökat. Bara i Sverige är det en tiondel som måste låna för att få ihop ekonomin.

Det visar en undersökning som Intrum genomförde i maj. Även i övriga Europa är det många som känt en ökad ekonomisk stress och som nu behöver låna för att få sin ekonomi att gå ihop. Undersökningen innehåller svar från totalt 4 800 personer från 24 olika europeiska länder. Av dessa är det 9 % svenskar som anger att de behövt låna, jämfört med mer än det dubbla för hela Europa.

Så många som 19 procent – alltså i stort sett vart femte europeiskt hushåll – uppger att de har behövt låna pengar för att få det ekonomiska att gå ihop. En bidragande faktor till att vi inte har riktigt lika dystra siffror som Europasnittet tros vara att Sverige valt en annorlunda strategi för att hantera pandemin. Vi har inte stängt ner samhället i samma utsträckning och därför har fler kunnat behålla sina jobb. I resten av Europa har nedstängningarna varit betydligt striktare, som ett sätt att få bukt på smittspridningen.

Kvinna vid dator som är orolig för sin ekonomi

Många upplever ekonomisk stress

Det är också många som idag upplever en ökad ekonomisk stress på grund av det rådande läget. I undersökningen var det så många som var tredje svensk som uppgav att de kände sig stressade över sin ekonomi. Men detta är inte unikt för Sverige.

Även i våra nordiska grannländer är det många som känner ekonomisk stress. I Danmark svarade så mycket som var fjärde person att det var jobbigt med det ekonomiska just nu. I Norge var motsvarande siffra tre av tio och i Finland mer än fyra av tio.

Peter Storåkers, Commercial Director på Intrum i Sverige, kommenterar undersökningen såhär: ”Rapporten visar att 1 av 3 svenskar redan i maj upplever ett försämrat ekonomiskt välbefinnande och en ökad ekonomisk stress, det är bekymmersamt. Detta mot bakgrund att vi riskerar en tidsmässigt utdragen kris med långsiktiga ekonomiska konsekvenser”. 

Den pågående krisen riskerar också att förvärra den kreditbubbla som redan i höstas synliggjordes i en annan stor undersökning av Intrum, med 24 004 respondenter. Enligt Peter Storåkers är det personer som redan innan krisen hade det svårt ekonomiskt, och därmed inte haft möjlighet att spara ihop någon ekonomisk buffert, som är mest utsatta. I en kommentar säger han att: ”Vi förutspår att fler och fler kommer ha växande behov av skuldhantering för att klara vardagsekonomin i den pågående pandemin”.